Vážení pacienti,

od roku 2019 je nově na naší klinice aplikována léčba anti-VEGF preparáty a depotními kortikosteroidy v určených indikacích. Smlouvy pro centrovou léčbu má klinika s následujícími pojišťovnami : VZP (111), VoZP (201), ZPŠ (209), OZP (207) a ZPMV ČR (211).

                           

                      Oční klinika: 296 186 136, 721 724 744                      

      Klinika JL: 296 186 112, 296 186 116,  607 752 701   

Lékaři

Jan Lešták

doc.MUDr. Jan Lešták, CSc.,MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
majitel a jednatel společnosti

 Po absolvování Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové v roce 1980 nastoupil na oční oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1985 složil atestaci I. stupně a v roce 1992 II. stupně z oboru oftalmologie. Kandidátskou disertační práci na téma "Příspěvek k metodice vyšetření elektrických změn sítnice" obhájil v roce 1991. Do roku 1995 pracoval jako zástupce přednosty očního oddělení ÚVN. 1. března 1995 založil nové privátní oční oddělení na poliklinice v Nových Butovicích, které jako primář vede a nadále rozšiřuje. Díky jeho manažerským schopnostem toto pracoviště jako první v naší republice zavedlo do klinické praxe některé nové vyšetřovací postupy. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných sjezdech doma i v zahraničí. Řešitel 3 resortních odborných úkolů. Kromě všeobecné oftalmologie se věnuje zrakovým vyvolaným odpovědím a neurooftalmologii. Je člen výboru České oftalmologické společnosti, člen České glaukomové společnosti, České vitreoretinální společnosti a Sdružení privátních očních lékařů ČR. Je předsedou oborové komise pro oftalmologii při ČLK a členem pracovní skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. V roce 2008 absolvoval MBA studium na Ústavu práva a právních věd v Praze. Od stejné instituce obdržel po složení rigorozních zkoušek a obhajobě dizertační práce v roce 2012 titul LL.A. Ve stejném roce pak od americké společnosti OMICS titul FAOG. Od roku 2007 je vysokoškolským učitelem na ČVUT v Praze a od 2012 na lékařské fakultě Karlovy Univerzity.

Dr. Lešták po úspěšné obhajobě habilitační práce na téma: Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze, dne 9. 12. 2015 byl rektorem ČVUT ke dni 1. 2. 2016 jmenován docentem biomedicínského inženýrství.V únoru 2016 po složení SZZK a obhajobě disertační práce na Ústavu práva a právní vědy získal titul- MSc.

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO

 Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1972 pracovala až do roku 1997 na očních klinikách VFN v Praze. V říjnu 1997 nastoupila na privátní oční oddělení MUDr. Leštáka. V roce 1979 a 1983 složila atestaci I. a II. stupně z oftalmologie. Kandidátskou dizertační práci na téma "Mikrochirurgie duhovky" obhájila v roce 1982 na prestižním zahraničním pracovišti. V roce 1991 byla jmenována docentkou oftalmologie na základě habilitační práce "Biokompatibilita retropupilárních nitroočních čoček". Od roku 1979 se intenzivně věnuje problematice mikrochirurgie oka. Specializuje se na operace předního segmentu oka (katarakta, glaukom, transplantace rohovky, rekonstrukční operace po úrazech, plastické operace). Absolvovala řadu zahraničních stáží v rámci stipendijních pobytů v SRN a USA. Věnuje se výuce mikrochirugie šedého a zeleného zákalu v rámci postgraduální výchovy lékařů v ČR i v zahraničí. V rámci "live surgery" je zvána k operacím na jiná domácí i zahraniční pracoviště. Přednáší na domácích i zahraničních sjezdech a výsledky své práce opakovaně publikuje. Je spoluautorkou dvou odborných knih. Spolupracovala dlouhodobě s týmem prof. Wichterleho z ÚMCH AV na výzkumu a vývoji nových implantátů. Byla řešitelkou 3 resortních výzkumných úkolů a 1 grantu MZd ČR. Je předsedkyní České oftalmologické společnosti, členkou výboru České glaukomové společnosti, České společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, místopředsedkyně Sdružení privátních očních lékařů ČR. Zahraniční členka Americké oftalmologické akademie, Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii. V roce 2007 získala evropské ocenění FEBO.

Prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc.

Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1950. Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd obhájil v roce 1967, doktora lékařských věd v roce 1984. V roce 1983 byl ustanoven docentem oftalmologie, profesorem oftalmologie pak v roce 1990. V letech 1956 - 1997 pracoval na II. oční klinice VFN 1. Lékařské fakulty. V posledních 20 letech jako vedoucí lékař vitreoretinálního oddělení a zástupce přednosty kliniky. 1. července 1997 odešel do důchodu. V rámci vědeckovýzkumné činnosti publikoval 145 prací, z toho 33 v zahraničí. Přednášel na odborných kongresech doma i v zahraničí. V posledních 25 letech byla středem jeho zájmu diagnostika a chirurgie odchlípené sítnice, sklivcová chirurgie a choroby sítnice, v této problematice dosáhl mimořádných úspěchů a mnohých odborných priorit. V oblasti vitreoretinální byl řešitelem 2 resortních výzkumných úkolů a 3 grantů MZd ČR. Je člen České oftalmologické společnosti, České vitreoretinální společnosti, čestný člen Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii. V únoru 2007 byl jmenován rytířem českého lékařského stavu.

Doc. MUDr. Bohdana Kalvodová CSc.

se specializuje na onemocnění zadního segmentu oka, zejména na diabetické oční komplikace a na vitreoretinální chirurgii. Absolvovala obor všeobecného lékařství na 1. LF UK v roce 1974, od roku 1975 dosud pracuje na Oční klinice 1. LF UK a VFN v Praze, v letech 1983-1994 získala zkušenosti na prestižních očních klinikách v zahraničí, např. v SSSR (Moskva, Oděsa, Almaty), v Německu (Magdeburg,Tübingen, Kolín nad Rýnem) a v Belgii (Antverpy). V roce 1994 obhájila kandidátskou disertační práci na téma Dlouhodobé výsledky a rizikové faktory vitrektomie u diabetického odchlípení sítnice, v roce 2002 se stala docentkou po obhajobě habilitační práce Vitrektomie v léčbě proliferativní diabetické retinopatie a trakčních onemocnění makuly.V letech 2004-2016 byla přednostkou Oční kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě byla spoluřešitelkou výzkumných projektů, např. Státní výzkumný program: Prevence a léčba diabetické retinopatie (1984-1988), VZ MSM (2005-2010), PRVOUK (2012-2016), PROGRES Q25 (2017- dosud), grantů (GAČR a IGA MZ ČR) a klinických studií.V letech 2006-2008 byla lektorkou Pražského centra virtuální oftalmochirurgie (grant EU, pracoviště FN Motol). Podílí se na pregraduální výuce studentů 1. LF UK a studentů ČVÚT. Publikovala více než 80 výzkumných prací. Je členkou ČOS, ČGS, ČVRS, EVRS. Od roku 2017 pracuje také na klinice JL v Praze.

MUDr. Helena Hallová, CSc.

Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy absolvovala v r. 1980. Poté nastoupila jako interní vědecká aspirantka na II. Oční kliniku, kde začala pracovat v týmu prof. MUDr. I. Karla, DrSc., specializovaném na sítnicovou a sklivcovou chirurgii. Atestaci z oftalmologie I. stupně složila v r. 1983, II. stupně v r. 1988. V r. 1988 obhájila kandidátskou disertační práci na téma „Zraková ostrost po operaci odchlípení sítnice“. Jako asistent Lékařské fakulty UK pracovala od r. 1985 na I. Oční klinice a od r. 1988 na sloučené oční klinice až do r. 1999. V té době se věnovala chirurgii katarakty a chirurgii zadního segmentu oka a vědeckovýzkumné práci v této oblasti. Podílela se na výuce studentů lékařské fakulty a na postgraduální výuce. V letech 1999 až 2005 pracovala na částečný úvazek na očním oddělení FN Bulovka, kde se kromě chirurgie katarakty zaměřila na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice způsobených diabetem a věkem. Zároveň od r. 1999 pracuje na oční ambulanci ŽN Praha. Od r. 2006 pracuje na Oční klinice JL, kde se dále věnuje chirurgii katarakty a vitreoretinálním onemocněním. Je členkou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.

MUDr. Jaroslava Doležalová, CSc.

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v Praze v roce 1972. Po ukončení studia až do roku 2003 pracovala na Oční klinice FNKV v Praze, očních klinikách VFN v Praze, oční klinice FN Plzeň a Oční klinice dětí a dospělých v Praze-Motole. V roce 1977 složila atestaci I. stupně a v roce 1983 atestaci II. stupně z oftalmologie. Kandidátskou disertační práci na téma "Chirurgická léčba inveterovaného odchlípení sítnice" obhájila v roce 1992. V roce 1977 začala pracovat v týmu prof. MUDr. Ivana Karla, DrSc., který se specializoval na sítnicovou a sklivcovou chirurgii a této problematice se intenzivně věnuje doposud. Od roku 2004 pracuje na privátní oční klinice JL. Problematika chorob sítnice a sklivce byla pro ni tématem řady vědeckých publikací a přednášek na odborných kongresech doma i v zahraničí. Jako lektorka se podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů. Ve vitreoretinální oblasti byla spoluřešitelkou 2 grantů MZd a 1 grantu GAČR. Je členkou České oftalmologické společnosti, zakládající členkou a členkou výboru České vitreoretinální společnosti a členkou Evropské vitreoretinální společnosti.

MUDr. Jiří Záhlava, CSc.

1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1995. V roce 1998 složil atestaci I. stupně a v roce 2002 atestaci II.stupně v oboru oftalmologie. V roce 2001 obhájil dizertační práci na 1.lékařské fakultě UK. V letech 1995 až 2000 pracoval na Oční klinice 1.lékařské fakulty UK a VFN v Praze, kde se věnoval onemocněním rohovky, očnice a neurooftalmologii. Od července 2000 pracuje na Oční klinice JL pod vedením profesora Karla a specializuje se na onemocnění zadního segmentu oka. V chirurgii je zaměřen na plastické operace víček a jejich okolí ze zdravotních i estetických důvodů. Podílí se na výuce mediků na 2.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednesl řadu sdělení na domácích i zahraničních oftalmologických sjezdech. Jako autor nebo spoluautor publikoval více odborných prací, podílel se na třech knižních publikacích určených pro postgraduální vzdělávání lékařů (ČR, USA). Absolvoval stáže v Německu, Velké Británii a Rakousku. Je členem České lékařské komory, České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.

MUDr. Libuše Bartošová

Po absolvování lékařské fakulty UK v Hradci Králové v roce 1974 nastoupila na katedru fyziologie lékařské fakulty jako odborná asistentka. Pak krátce pracovala jako sekundární lékařka na interním oddělení nemocnice v Brandýse nad Labem. Její oftalmologická praxe začala nástupem na II. oční kliniku FVL v Praze, nejprve jako sekundární lékařka a posléze jako ordinářka glaukomové ambulance. Zde se zaměřila na diagnostiku a léčbu glaukomů a to jak medikamentozní, tak i laserovou a chirurgickou. V roce 1982 složila atestaci I. stupně a v roce 1988 atestaci II. stupně z oftalmologie. Během pobytu na oční klinice se podílela na výuce studentů a vědecké práci z glaukomové oblasti. Dokladem jsou četné přednášky na oftalmologických sjezdech a publikace v odborné literatuře. Od roku 1999 do srpna 2004 pracovala v soukromé oční ambulanci v Praze. Od září 2004 posílila tým lékařů na privátní oční klinice, kde se věnuje problematice glaukomu. Je členem České oftalmologické společnosti, České kontaktologické společnosti, České glaukomové společnosti a Evropské glaukomové společnosti a zahraničním členem Americké akademie.

MUDr. Elena Nutterová

Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 1994. Po ukončení studia pracovala na očním oddělení FN Na Bulovce v Praze. Atestaci I. stupně z oftalmologie složila v roce 1997, atestaci II. stupňe z oftalmologie v roce 2005. Po jejím složení pracovala na oční ambulanci v Praze 9 jako samostatně pracující lékařka. Od roku 2004 pracuje na oční klinice JL. Věnuje se všeobecné oftalmologii a plastickým extraokulárním výkonům. Je členkou České oftalmologické společnosti.

MUDr. Iveta Weissová

Všeobecné lékařství absolovovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, od téhož roku působí na Oční klinice JL. V rámci předatestační přípravy se v roce 2010 školila na Oftalmologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve všeobecné ambulanci, na přelomu roku 2010 a 2011 pak absolvovala půlroční stáž na Oční klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, kde značnou část stáže strávila v neurooftalmologické, rohovkové a retinální ambulanci. Na našem pracovišti byla v průběhu atestační přípravy kontinuálně školena pod vedením prof. MUDr. Karla, DrSc., a to zejména v oblasti diagnostiky a léčby onemocnění zadního segmentu oka. V letech 2011-2013 se ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol podílela na studiích na výzkum nových léčiv pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Od roku 2009 spolupracuje s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na Alšově nábřeží v Praze 1 (jako oponent absolventských prací, od r. 2011 do 2013 pak i vedení výuky studentů v oboru Oční optik). Od roku 2013 se věnuje výuce studentů Fakulty biomedicíny a medicínského inženýrství ČVUT, jehož klinickým pracovištěm Oční klinika JL v současné době je. V roce 2015 se úspěšným složením atestační zkoušky zařadila ke svým atestovaným kolegům. Ve své praxi se věnuje především onemocněním předního segmentu oka, refrakční problematice, glaukomu a v nemalé míře i sítnicovým onemocněním. Je členkou České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České společnosti refrakčních a kataraktových chirurgů, pravidelně se účástní kongresů a odborných vzdělávacích akcí, je kvalifikována Cambridge ESOL FCE, hovoří plynule anglicky a věnuje se i překladatelské činnosti.

 

MUDr. Zuzana Kaputová

Studium všeobecného lékařství absolvovala na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze r. 2011. Po úspěšném dokončení studií nastoupila na pozici lékařky na Oční kliniku JL, kde se záhy stala pevnou součástí zadně-segmentového týmu a od r. 2012 se tak plně věnuje zejména diagnostice a léčbě postižení vitreoretinálního prostředí, zvláště pak problematice VPMD a komplikacím DM. Na svém kmenovém pracovišti soustavně zvyšuje svou profesní erudici ve spolupráci s předními vitreoretinálními specialisty, pod vedením prof. MUDr. Ivana Karla, DrSc. a po boku MUDr. Jaroslavy Doležalové, CSc.. Na Oční klinice 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze získala cenné zkušenosti v oboru oftalmologie během komplexní šestiměsíční stáže, kdy se podílela na provozu ve všech specializovaných ambulancích. Od roku 2013 participuje na mezinárodním klinickém výzkumu se zaměřením na vývoj léčiv v oblasti neurodegenerativních chorob (např. Alzheimerova nemoc a roztroušená skleróza). Je platným členem České oftalmologické společnosti a pravidelně se tak účastní odborných kongresů a vzdělávacích akcí.

MUDr. Markéta Mazná

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ‑ obor všeobecné lékařství ‑ absolvovala a promocí zakončila roku 2011. V tomtéž roce byla přijata jako oční lékařka na Oční kliniku JL v Praze. Již během studií na 1. LF UK pravidelně docházela do zájmového očního kroužku specializované oční ambulance na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze věnující se diagnostice a terapii pacientů se záněty uvey. Praktické zkušenosti z oboru očního lékařství zde získávala pod vedením doc. MUDr. Říhové, CSc. Po nástupu do zaměstnání si prostřednictvím několikaměsíční předatestační stáže na Oční klinice VFN rozšířila své odborné znalosti o cenné poznatky ze všech oftalmologických specializací. Na Oční klinice JL spolupracovala s MUDr. Doležalovou, CSc., zabývající se především problematikou zadního segmentu oka. Od počátku pracuje i v ambulanci pod vedením prof. MUDr. Karla, DrSc., odborníka na vitreoretinální patologii, kde se setkává s celým spektrem – včetně méně obvyklých – diagnóz. Od roku 2012 se navíc na Oční klinice VFN jedenkrát týdně účastní ambulantního vyšetřování pacientů v Centru pro diagnostiku a léčbu uveitid 1. LF UK a VFN v Praze. Nabyté poznatky uplatňuje - spolu s ostatními zkušenými lékaři uveálního týmu - i při prezentaci přednášek na oftalmologických kongresech a při tvorbě publikací. V roce 2012 se stala členem České oftalmologické společnosti.

 

 

 

 

Kdo jsme

Klinika Jana Leštáka je nestátní zdravotnické zařízení se sídlem na Praze 5 provozující řadu ambulantních specializací. Klinika má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Oborem, který má na klinice nejdelší historii, je bezesporu oční oddělení, které bylo založeno MUDr. Janem Leštákem již v roce 1995. Naše klinika v současnosti   vytváří nejvíce odborných publikací a jako jediná klinika v ČR, je oprávněna používat označení FBMI ČVUT.

Partneři

Kde nás najdete

Adresa
Klinika JL, s.r.o.
V Hůrkách 1296/10
158 00 Praha – Stodůlky