naši lékaři

Prof. MUDr. Hana Krejčová, DrSc.

  • po dlouhá léta působila jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole
  • více než 20 let se věnovala výuce mediků jako profesorka neurologie
  • držitelka ceny Presidia Čs. Lékařské společnosti J.E. Purkyně za vestibulologické práce a ceny Čs. neurologické společnosti za monografii
Po ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy působila postupně jako sekundářka, asistentka, odborná asistentka a po dlouhá léta pak jako přednostka neurologické kliniky v Praze-Motole. V poslední době působila jako ambulantní neurolog v nemocnici sv. Alžběty v Praze. Kandidátskou disertační práci obhájila na téma „Elektrofyziologická studie cílených fixačních horizontálních pohybů očních", habilitační práci na téma „Fyziologie a patologie očních pohybů“, následovala doktorská disertační práce „Příspěvek k diagnostice poruch zrakové části vestibulookulárního reflexního okruhu“. V roce 1980 byla jmenována profesorkou neurologie. Více než 20 let se věnovala výuce mediků. Napsala 175 vědeckých publikací, byla řešitelkou řady výzkumných úkolů státního, resortního i fakultního rozsahu. Je mj. členkou Čs. neurologické společnosti a členkou ediční rady Journal of Vestibular Research. Absolvovala dlouhodobé pobyty na univerzitách v USA a v SRN. Organizovala řadu multicentrických, převážně farmakologických studií, týkajících se léčby cévních mozkových příhod, spastických syndromů, roztroušené sklerózy mozkomíšní, závratí centrálního i periferního původu, aj. Získala cenu Presidia Čs. Lékařské společnosti J.E. Purkyně za vestibulologické práce a cenu Čs. neurologické společnosti za monografii „The influence of sport´s load on central nervous system“.